Návrh a tvorba štruktúry pred a po vzniku ,,Novej občianskej spoločnosti”

thumbnail

Návrh a tvorba štruktúry pred a po vzniku ,,Novej občianskej spoločnosti – Polopriama demokracia“ (PPD), pre fungovanie nového inštitútu Celoslovenský občiansky snem Pán Občan ( CSOS – PO ) v Slovenskej republike.

Pre vytvorenie modernej štruktúry verejnej správy štátu, je nutné pre skvalitnenie fungovania štátu najmä z hľadiska kontroly verejnej správy doplniť o nový nástroj – inštitút štátu ,,Celoslovenský občiansky snem – Pán Občan“ (CSOS- PO), s predpokladom vzniku ,,Novej Občianskej spoločnosti – PPD“, so spolu podielom ,, Pána Občana na MOCI v štáte“, s využitím práva čl. 2 Ústavy SR sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť Pána Občana, preto je nutné prostredníctvom koordinátorov začať vytvárať ,,Občianske kluby Pán Občan “ (OKPO) v Slovenskej republike, pre lepšiu budúcnosť, slobodu, rovnosť, bratstvo nás všetkých a nie len pre vyvolených občanov.

Zakladať jednotné OKPO bez rozdielu straníckej (s možnosťou ponechania frakcie tj. príslušnosti strany, organizácie), etnickej, náboženskej príslušnosti, si môže zakladať každá obec tj. dedina a mesto, v podobe združenia všetkých občanov, môžu byť aj komunitné OKPO. Základom OKPO sú obce a slobodný občan. Len slobodný občania môžu tvoriť ,,Občiansky slobodný štát“.

Vrcholným orgánom Celoslovenského občianskeho snemu (CSOS-PO), bude Celoslovenský zjazd  Pána Občana. Do vzniku CSOS budú zakladané OKPO a Občianske snemy Pán Občan (OS – PO) obvodné (Okresné) a krajské ( VÚC ) pod značkou Občiansky snem Pán Občan.

Občianske združenie Pán Občan ( OZPO ), je zaregistrované na MV. OZ PO a OS PO bude vystupovať, aj ako ,,Občianske hnutie PO – Iniciatíva proti nespravodlivosti“. OZ PO, bude právne zastupovať všetky OKPO a OSPO v SR a bude právny zástupca voči verejnému, súkromnému sektoru a štátu.

Štruktúra a terminológia

OKPO v dedinách a mestách, budú sa volať ,,Občianske kluby Pán Občan“. Sú na jednej úrovni, právne ich bude zastrešovať OZPO po ustanovení inštitútu v štáte CSOS-PO, bude ich zástupcom a právnou osobou. OKPO v obciach si volia svojich predstaviteľov, pre riadenie činnosti na obecnej úrovni a tých ktorí ich budú zastupovať na vyšších stupňoch OSPO a v CSOS-PO. V mestách môže byť aj viacej OKPO, budú sa skladať s občanov SR,  OKPO môžu vytvárať aj komunity, strany, hnutia v obciach. Zakladanie OKPO koordinovať koordinátormi, lektormi, odporúčame využívať spracovanú metodiku OK a OSPO.

Vyššie stupne Občianske snemy Pán Občan (OS-PO) sú na úrovni obvodu, volebný obvod (okres), kraj – VÚC, OS PO okresov a VÚC: Počet okresov do obvodných volebných obvodov bude prehodnotiený podľa našich dohôd.

Krajský Občiansky snem PO: ( VÚC, Obvod k diskusii o aký názov bude ) k diskusii bude aj to či vynecháme stupeň kraj alebo sa zredukujú na tri kraje BA, BB a KA skúsenosť ukazuje, že nie .. tri, mohlo by to poškodiť PPD. Po platnom referende, Najvyšší inštitút CSOS bude mať koordinačná funkciu, mimo iné aj pri voľbe prezidenta, predsedu parlamentu, vlády, Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a GP. Do vyšších OS, si budú OK-PO voliť svojich zástupcov, podľa novej ústavy a legislatívy, podľa nového volebného systému. Pri zvažovaní redukcie krajov, je potrebné zvažovať systém domobrany, výkonnú moc a zákonodarnú moc atď.

Obecné OKPO, zakladajú dobrovoľní občania – Koordinátori, ktorí oslovujú svojich občanov rôznymi dostupnými metódami, osobný kontakt, písomne, megafónom atď., ďalších spoluobčanov. Petičný výbor môže byť zvolávateľom Obecného klubu – Občianskeho klubu.

Členom OKPO sa môže stať, každý občan vo veku nad 18 rokov, ktorý má záujem sa podieľať na aktívnom rozvoji obce, štátu a nie je doteraz skorumpovaný. Členom sa stáva ten občan obce, ktorý dobrovoľne podpíše zoznam občanov OK – PO v obci a súhlasí s podporou vzniku CSOS a vzniku Novej Občianskej spoločnosti PPD, (programom) (môže mať pripomienky s návrhmi). Podpisom prejaví súhlas, pre vznik a podporu Novej Občianskej spoločnosti – Polopriamej demokracie v SR, bude sa dobrovoľne, aktívne vzdelávať zvládnuť občiansku moc, zaujímať sa o zvládnutie sebadisciplíny, o verejné veci, podieľať na podpore vzniku a činnosti PPD a vzniku CSOS – PO.

Lektori sú dobrovoľníci, ktorí sa pripravujú sami alebo spolupracovníkmi, aktivistami PPD s budúcimi členmi CSOS-PO. Lektori sú občania SR, ktorí vedia osloviť skupinu občanov pre rozvoj OS a pre vznik Polopriamej demokracie (PPD) na Slovensku. …(vedia vysvetliť princípy fungovania spoločnosti  PPD a majú naštudovanú Metodiku PPD a fungovanie rôznych komunít .. doplniť)
Obvodné (Okresné) OS, Krajské OS: – sú súčasťou v štruktúre OS a budúceho CSOS-PO v SR, do ktorých si OK – PO v obciach budú voliť tých najvyspelejších zástupcov občanov na presadzovanie vzniku a činnosti PPD, budú priamo podieľať na moci štátu prostredníctvom CSOS a vedení štátu svojou kontrolou súdnej moci ako sudcovia z ľudu, predkladaním návrhov do legislatívy, tiež budú podľa potreby využívať referendum.

Štátny inštitút Celoslovenský OS-PO bude súčasťou štruktúry OZ Pán Občan, OKPO, OS okresov a krajov s právnou hodnotou k štátu a k iným organizáciám v spoločnosti. Zjazd bude najvyšší orgán CSOS a štruktúr Pána Občana. OZ – PO bude právne zastupovať občana z OK – PO, ako jednotlivca z OS okresov, krajov zvolených občanov do CSOS-PO a Pána Občana v OK – PO.

Názov obce ( Dedina a mesto),

kde bol založený OK – PO, OS OS

Meno koordinátora, telefón

kontaktnej osoby

Dátum založenia

OK – PO, OS

Poznámky, počet registrovaných občanov
OK – PO,OS LEKTORI, AKCIE

MYJAVA http://panobcan.sk/

1., Metodika zakladania, OKPO, OS a CSOS-PO
2., Memorandum, podpis všetkých zúčastnených politických strán, hnutí, OZ, mimovládnych organizácií zo zachovaním frakcii v štruktúrach Pána Občana, ktorí majú záujem na tvorbe tejto štruktúry a majú záujem byť súčasťou CSOS-PO .
3., Stanovy OKPO:
4., Program OKPO: